Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych przetwarzanych na potrzeby procesu rekrutacyjnego

 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska sp. z o.o., ul. Warszawska 28/15a, 25-312 Kielce, tel. 41 344 51 71, biuro@omega.szkola.pl .

Dane w zakresie zawartym w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom
trzecim.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w
ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności
informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane ( także za
pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru)
pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu
rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której
kandydat zostanie przyjęty przez okres do odwołania licząc od daty uzyskania statusu absolwenta. (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
Szkoły do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres maksymalnie 5 lat, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

Kandydatom oraz prawnym opiekunom kandydata niepełnoletniego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Kandydatom oraz opiekunom prawnym kandydata niepełnoletniego, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły
lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych
kryteriów naboru, co wynika w szczególności z uregulowań art. 20s pkt 1 i art. 20t ustawy o
systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198). Oznacza to, że podanie danych zawartych w
kwestionariuszu jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast
podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie
poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z
tych kryteriów.

Dane kontaktowe Administratora danych dla szkół „Omega”:
Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Sp. z o.o., ul. Warszawska 28/15a, 25-312 Kielce, tel. 41 344 51 71, biuro@omega.szkola.pl .

 

Administrator nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru ani wynikach rekrutacji.
Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy od 25
maja 2018 r.