PORADNIK

Staż i uprawnienia technika farmaceutycznego.
 • Zakres uprawnień technika farmaceutycznego.

  Zakres uprawnień technika farmaceutycznego.

  Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technik farmaceutyczny ma prawo rozpocząć pracę w aptece lub innym zakładzie medycznym. Po dwuletnim okresie zatrudnienia w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać wszystkie czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych ( art. 91 ust.1. ustawy Prawo farmaceutyczne). Wyjątkiem są preparaty mające w składzie substancje:bardzo silnie działające, dokładnie określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  odurzające; psychotropowe grupy I-P oraz II-P.
  W ust. 2 art. 92 przewidziano, że technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych, płynów infuzyjnych, a także roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

 • Zasady odbywania stażu.

  Zasady odbywania stażu.

  Sposób odbywania stażu w rozporządzeniu określanego mianem praktyki w aptece, uprawniającej do wykonywania zawodu w pełnym zakresie, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.07.2002 r. Taka osoba zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony w celu odbycia praktyki. Jeżeli praktyka nie może być kontynuowana w aptece, w której praktykant rozpoczął praktykę, możliwe jest jej ukończenie w innej, pod warunkiem że zmiana ta umożliwi pełną realizację programu. Opiekunem technika powinien być kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta.W czasie odbywania praktyki technik może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem preparatów, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, leków w dawkach dziennych (w tym cytostatycznych), płynów infuzyjnych, roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej. Praktykant musi prowadzić Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego, w którym odnotowuje wykonywane przez siebie zajęcia praktyczne.

 • Kto jest odpowiedzialny za popełnione przez technika farmaceutycznego błędy na stażu?

  Kto jest odpowiedzialny za popełnione przez technika farmaceutycznego błędy na stażu?

  Za ewentualnie popełnione błędy odpowiedzialny jest kierownik apteki lub inny farmaceuta wskazany przez kierownika jako opiekun stażu technika farmaceutycznego.

 • Gdzie może pracować technik farmaceutyczny po odbyciu stażu?

  Gdzie może pracować technik farmaceutyczny po odbyciu stażu?

  Zgodnie z brzmieniem art. 70 ust. 2b prawa farmaceutycznego, technik posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych może być kierownikiem punktu aptecznego, a także prowadzić sklepy zielarsko-medyczne.Technik farmaceutyczny może także założyć aptekę. Prawo zobowiązuje go jednak do zatrudnienia kierownika apteki, spełniającego przesłanki określone w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, a więc takiego, który nie przekroczył 65. r.ż. i ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

 • Czy nie odpracowanie stażu skutkuje utratą uprawnień?

  Czy nie odpracowanie stażu skutkuje utratą uprawnień?

  Nie. Nabyte uprawnienia są uprawnieniami dożywotnimi. Osoba posiadająca tytuł technika farmaceutycznego może rozpocząć staż w dowolnym momencie od ukończenia szkoły. Nigdy nie traci uprawnień do wykonywania zawodu nawet wówczas gdyby ten zawód został wygaszony.

 • Czy aptekarz może odmówić wydania produktu leczniczego?

  Czy aptekarz może odmówić wydania produktu leczniczego?

  Zgodnie z art. 96 ust. 4 prawa farmaceutycznego technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta.

Planowanie kariery
 • Jaki zawód wybrać ?

  Jaki zawód wybrać ?

  Usiądź i sięgnij na chwilę do swojej pamięci. Zastanów się czy kiedykolwiek poświęciłeś czas na świadome planowanie swojej kariery zawodowej.
  Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „nie”, to czy nie sądzisz, że być może trochę zdajesz się na ślepy los i przypadek w tak ważnej sferze życia? Czy nie warto usiąść i pomyśleć co dalej oraz w jakim zawodzie czułbyś się najlepiej?. Istotne jest przeanalizowanie swoich dotychczasowych osiągnięć oraz możliwości, ale przede wszystkim spojrzenie w przyszłość i wyznaczenie drogi, którą chcesz dalej podążać. Wybór odpowiedniego zawodu, to w dzisiejszych czasach wybór ścieżki edukacyjnej, którą pójdziesz. Ta natomiast, to jedna z największych inwestycji dla samego siebie, jakich możesz dokonać. Bynajmniej nie z powodu wysokich kosztów, ale wiedzy i umiejętności, które zdobędziesz, a które staną się w przyszłości Twoim najcenniejszymi aktywami

 • A może zawody medyczne?

  A może zawody medyczne?

  Może to właśnie zawody medyczne Cię interesują? Lubisz kontakt z ludźmi, a niesienie pomocy sprawia Ci satysfakcję? Dobrze zastanowić się, jaki zawód będziesz wykonywać z przyjemnością, czy poprzez codzienne chodzenie do pracy będziesz realizować samego siebie. Zawody medyczne należą bowiem do wyjątkowej grupy, to nie tylko pewność zatrudnienia na rynku pracy, czy też prestiż wykonywanych obowiązków, ale także pomaganie innym poprzez wykonywanie prac każdego dnia. W dodatku zawody te dają Ci możliwość podjęcia pracy nie tylko „u kogoś”, ale otworzenia własnej działalności gospodarczej. Jeśli cenisz sobie swój czas, niemal każdy z oferowanych przez nasze szkoły zawodów da Ci możliwość otworzenia swojego własnego biznesu, oprócz możliwości pracy w gabinecie stomatologicznym, aptece, międzynarodowych firmach farmaceutycznych, itp.

 • Co jest istotne podczas planowania kariery?

  Co jest istotne podczas planowania kariery?

  Poza wspomnianym przeanalizowaniem swoich preferencji zawodowych, zainteresowań, charakteru wykonywanej pracy, a także możliwości, warto także zastanowić się nad strategicznym planowaniem swojej przyszłej kariery. Istotne jest podejście do swojego CV jak do swoistego rodzaju „układanki”. Poza studiowaniem kierunku, który wybrałeś, możesz uczestniczyć w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, czy konferencjach, które pozwolą Ci stać się konkurencyjnym na rynku pracy, a także zdobyć dodatkową specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, którą będziesz chciał zgłębić. W naszych szkołach często organizujemy konkursy (np. Konkurs wiedzy farmaceutycznej), dodatkowe wykłady, czy zajęcia, które pozwalają naszym słuchaczom sprawdzić swoje umiejętności, ale także zdobyć wiedzę w ramach różnych tematów medycznych i promocji zdrowia (np. zasady właściwego odżywiania się, żywność i remedia naturalne przy zwalczaniu raka, enzymy i terapia metaboliczna). Wierzymy, że dzięki temu, każdy z naszych absolwentów, będzie posiadał szeroką wiedzę z różnych dziedzin medycznych, ale także zostanie wyposażony w dodatkowe „narzędzia” podnoszące konkurencyjność na rynku pracy.

 • Kto do nas przychodzi ?

  Kto do nas przychodzi ?

  Wśród naszych słuchaczy są młodzi ludzie tuż po ukończeniu szkoły średniej, ale także absolwenci szkół wyższych, osoby które chcą się przekwalifikować, czy też bezrobotni poszukujący pewnego zawodu. Ponadto, nasze szkoły posiadają porozumienia z urzędami pracy, które dają możliwość osobom bezrobotnym na podjęcie nauki bezpłatnie ( w zależności od miasta). W naszych szkołach nie mamy ograniczenia wiekowego, a naukę może podjąć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 • Kiedy rozpoczyna się nauka w szkołach policealnych i ile trwa?

  Kiedy rozpoczyna się nauka w szkołach policealnych i ile trwa?

  Nauka w szkołach policealnych rozpoczyna się od 1 września każdego roku lub 1 lutego jeśli szkoła prowadzi nabór wiosenny. Nauka jest podzielona na semestry, a cykl nauczania w zależności od wybranego kierunku trwa od 1 –go roku do 2,5 lat. Kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kompetencje zawodowe słuchacza.

 • Jak długo trwa nauka?

  Jak długo trwa nauka?

  W szkołach medycznych na poziomie szkół policealnych można zdobyć zawód już w ciągu 1-go roku np. asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny. Maksymalny czas nauki to 5 semestrów czyli 2,5 roku np. technik dentystyczny. Krótki cykl nauczania daje Ci możliwość zdobycia kwalifikacji do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy.

 • Czy nauka w naszych szkołach jest płatna?

  Czy nauka w naszych szkołach jest płatna?

  Tak. Nauka jest odpłatna i składa się z czesnego płaconego w 1 lub 10 ratach – w zależności od wybranej opcji regulowania płatności. Mamy także promocje w postaci np. bezpłatnej nauki dla osób bezrobotnych, nagrody za wyniki w nauce oraz osiągnięcia. Chcemy podkreślić, że czesne w naszych szkołach jest wymierne do kosztów utrzymania słuchacza w szkołach medycznych. Przywiązujemy dużą wagę do zabezpieczenia słuchaczom środków i materiałów do ćwiczeń. Kształcimy praktycznie, chcemy aby nasi słuchacze stanowili dobrze wykwalifikowaną kadrę, ponieważ rozumiemy jak istotne jest dobre przygotowanie do wykonywania zawodu w praktyce.

 • Jak wygląda egzamin w szkołach policealnych?

  Jak wygląda egzamin w szkołach policealnych?

  Egzamin w szkołach policealnych składa się z części pisemnej i praktycznej, które nadzorują zespoły egzaminacyjne. Część pisemna obejmuje widomości teoretyczne dotyczące nauczanych przedmiotów w cyklu kształcenia. Część praktyczna polega na wykonaniu zleconego zadania np. na kierunku technik farmaceutyczny wykonanie leku recepturowego. W tej części uczestniczy egzaminator, który na bieżąco zapisuje swoje spostrzeżenia w karcie obserwacji. Na wyniki egzaminu uczeń czeka ok. 2 miesiące. Prace i karty obserwacji wędrują do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wg właściwości miejscowej danej szkoły i tam są oceniane przez egzaminatorów.

 • Co po pozytywnie zdanym egzaminie?

  Co po pozytywnie zdanym egzaminie?

  Możemy podjąć pracę wg. uzyskanych kwalifikacji, a w niektórych zawodach założyć swoją działalność gospodarczą. Nasi absolwenci mogą pracować jako asysta lekarza dentysty w gabinetach stomatologicznych, aptekach, dużych zakładach farmaceutycznych, sklepach zielarskich, zakładach kosmetycznych, zakładach opieki społecznej, domach seniora. Mogą także zakładać własne punkty apteczne, salony kosmetyczne , pracownie protetyczne. Przy dostatecznej znajomości języka mogą także podejmować pracę poza granicami Polski, dyplom pozyskany w naszych szkołach daje im takie uprawnienia. Na wniosek słuchacza do dyplomu wydawany jest suplement w języku angielskim.

 • Jak założyć swoją działalność gospodarczą?

  Jak założyć swoją działalność gospodarczą?

  Praca na własny rachunek to droga do zapewnienia stabilizacji materialnej i niezależności oraz realizacja własnych celów. Za pomocą jednego formularza CEIDG-1 dokonasz zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego, wybierzesz również formę opodatkowania. Co ważne, procedura zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG jest wolna od opłat. Wypełniony wniosek złożysz zarówno przez Internet, jak i w sposób tradycyjny. Szczegółowych informacji dowiesz się także na zajęciach z podstaw działalności gospodarczej, które znajdują się w ramowych planach nauczania.

Czym kierować się przy wyborze szkoły policealnej
 • Rekomendacje

  Rekomendacje

  Porozmawiaj ze znajomymi, którzy uczą się na wybranym prze Ciebie kierunku, mogą coś wiedzieć o szkole, którą chcesz wybrać. Możesz też poszukać opinii na forum internetowym.

 • Podstawa prawna

  Podstawa prawna

  Sprawdź dokumenty dotyczące podstaw działalności szkoły. Czy jest wpisana do rejestru szkół prowadzonych przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty, a w przypadku szkół medycznych Ministerstwa Zdrowia. Do wyboru szkoły powinna cię zachęcić informacja dotycząca publicznych uprawnień szkoły.

 • Odwiedź placówkę

  Odwiedź placówkę

  Jeśli znalazłeś już renomowaną szkołę koniecznie ją odwiedź. Zbierając informacje na miejscu poznasz obsługę – pamiętaj, że z tymi ludźmi będziesz się teraz często spotykać, więc dobrze żeby ci odpowiadali. Upewnij się, czy jest np. biblioteka i czytelnia dla słuchaczy oraz możliwość korzystania z Internetu. Dowiedz się, czy szkoła daje możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem, przesyła e-mailem materiały jeśli nie było cię na lekcji, oferuje bezpłatne zajęcia przeznaczone na odrobienie zaległości.

 • Polityka cenowa

  Polityka cenowa

  Wybierając szkołę będziesz kierować się także ceną. Unikaj placówek, gdzie opłata jest zdecydowanie niższa niż u większości konkurentów. Pamiętaj, że sprzedaż dobrej usługi wiąże się ze znacznymi kosztami. Zbyt niska cena powinna cię zaniepokoić. Upewnij się, czy cena obejmuje: podręczniki, słowniki, testy, egzaminy wewnętrzne, zewnętrzne, materiały dodatkowe, rozmowę z metodykiem.

 • Kwalifikacje

  Kwalifikacje

  Dobra szkoła to kompetentni nauczyciele. Sprawdź kwalifikacje swoich przyszłych nauczycieli zapytaj o wykształcenie i doświadczenie.

 • Wymiar godzin

  Wymiar godzin

  Zwróć uwagę na tryb nauki i zachowanie minimalnego wymiaru godzin podstawy programowej, czy szkoła posiada laboratoria i jak są one wyposażone.

 • Liczebność grup

  Liczebność grup

  Bardzo ważna jest liczba osób w grupie. Im mniej, tym lepiej. W grupie ćwiczeniowej nie powinno być więcej niż 10 -16 osób.

 • Przygotowanie do egzaminów

  Przygotowanie do egzaminów

  Jeżeli naukę języka chcesz zakończyć przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwróć uwagę czy szkoła przygotowuje do takich egzaminów. Zapytaj czy przed egzaminem odbędzie się sprawdzian wewnętrzny.

 • Zdawalność

  Zdawalność

  Sprawdź w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej procent zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uczniów w wybranej prze Ciebie szkole.