warunki korzystania

Warunki korzystania

Wstęp

Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Sp. z o. o. (LCE ,,Omega” ), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS: 0000197001, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN wniesionym w całości, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 lok 15 a w Kielcach, prowadzi i obsługuje stronę internetową o adresie http://www.omega.szkola.pl („Strona internetowa”). Korzystając z tej Strony, zgadzają się Państwo na postanowienia niniejszych warunków i ustaleń (“Warunki korzystania”).

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona ta zawiera jedynie ogólne informacje i pomimo iż dążymy do ich bieżącego aktualizowania i uzupełniania, na Stronie tej mogą się pojawić pewne błędy i pominięcia. Artykuły i inne materiały zamieszczone na tej Stronie są aktualne w dacie ich publikacji, w późniejszym czasie mogą one jednak nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

LCE ,,Omega” nie udziela jakichkolwiek gwarancji, nie składa jakichkolwiek oświadczeń wobec jakiejkolwiek zawartości tej Strony, co do zgodności, kompletność bądź stosowność dla określonych celów dokumentów lub treści zamieszczonych na niniejszej Stronie.

LCE ,,Omega” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniesie użytkownik w związku z uzyskaniem dostępu bądź oparciem się o informacje zawarte na tej Stronie i niniejszym LCE ,,Omega” wyłącza w najszerszym stopniu dopuszczalnym przez prawo swoją odpowiedzialność za działania lub zaniechania poczynione przez klientów bądź innych użytkowników Strony na podstawie takich informacji.

LCE ,,Omega” nie ponosi odpowiedzialności za czasowe braki w dostępności niniejszej Strony.

Zamieszczanie odnośników

Strona może kierować użytkowników do stron stworzonych i prowadzonych przez podmioty trzecie.

Odnośniki do stron innych podmiotów zamieszczane są na Stronie dla wygody użytkowników, lecz nie oznaczają, że LCE ,,Omega” aprobuje treść tychże stron oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na tychże stronach.

Prawo Autorskie

Treść niniejszej Strony chroniona jest prawem autorskim i innymi przepisami prawa odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa do materiałów zawartych na niniejszej Stronie są własnością LCE ,,Omega”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy Strony mogą wykorzystywać zamieszczone na niej treści w celach prywatnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego).

Każde inne wykorzystanie w całości bądź części treści pochodzących z niniejszej Strony jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Warunkiem wykorzystania treści pochodzących ze strony jest wskazanie LCE ,,Omega”, jako źródła, na przykład poprzez zamieszczenie widocznego odnośnika do niniejszej Strony oraz nie dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach pochodzących z niniejszej Strony.

LCE ,,Omega” zastrzega sobie prawo do cofnięcia wyżej wspomnianej zgody w odniesieniu do każdego z użytkowników w dowolnym momencie.

Poufność wiadomości elektronicznych

Wiadomości elektroniczne pochodzące od LCE ,,Omega” mogą zawierać informacje poufne kierowane wyłącznie do użytku przez osoby lub podmioty, do których są adresowane. Jeśli wiadomość elektroniczna pochodząca od LCE ,,Omega” została przez Państwa otrzymana przez pomyłkę, LCE „OMEGA” powinno zostać o tym natychmiast powiadomione, a wiadomość taka wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać usunięta najszybciej, jak to możliwe.

LCE ,,Omega” nie gwarantuje, że przesyłane przez nią wiadomości elektroniczne są bezpieczne i bezbłędne, gdyż informacje te mogą zostać przechwycone, uszkodzone, zgubione, zniszczone, dotrzeć z opóźnieniem lub w niepełnej formie czy też zawierać wirusy komputerowe. Odbiorcy wiadomości elektronicznych powinni sprawdzać je pod kątem zawartości wirusów.

W przypadku, gdy użytkownicy bądź klienci otrzymają jakąkolwiek wiadomość od LCE ,,Omega”, która wygląda na przesłaną z systemu LCE ,,Omega”, a która może być uznana za spam, prosimy o kontakt.

Polityka automatycznego zbierania informacji

LCE ,,Omega” automatycznie zbiera informacje o odwiedzinach na Stronie.

Informacje te wykorzystywane są by odwiedziny tej Strony były bardziej sprawne oraz by pomóc nam śledzić preferencje przeglądania na naszej Stronie i abyśmy mogli wprowadzać regularne ulepszenia.

Zewnętrzny hosting strony LCE ,,Omega” może również automatycznie zapisywać adresy IP, które są wykorzystywane do celów statystycznych i technicznych.

Przepisy końcowe

LCE ,,Omega” może zmieniać niniejsze Warunki oraz Politykę prywatności od czasu do czasu by uwzględnić zmieniające się przepisy prawne jak również komentarze i oczekiwania firm, klientów i innych podmiotów.

Prosimy sprawdzać Politykę prywatności często, a w szczególności zanim udostępnią Państwo dodatkowe dane osobowe w ramach tej Strony.

Wszelkie poprawki do niniejszych Warunków i Polityki prywatności będą zamieszczane na tej Stronie poprzez zamieszczenie odnośnika do takich zmian na stronie głównej. W przypadku pytań bądź komentarzy na temat naszej Polityki prywatności, lub w przypadku gdy użytkownicy Strony potrzebują pomocy w dostępie do lub aktualizacji informacji, które zebraliśmy, prosimy o kontakt.