polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska sp. z o.o., ul. Warszawska 28/15a, 25-312 Kielce, (dalej LCE „Omega” sp. z o.o.) która obsługuje stronę internetową www.omega.szkola.pl

LCE „Omega” sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność dokłada wszelkich starań do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Informujemy, że do Państwa danych osobowych (imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej nr. telefonów lub inne informacje umożliwiające kontakt oraz innych danych wrażliwych) dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy. Jednocześnie informujemy, że nasze strony internetowe można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

LCE „Omega” sp. z o.o. może zbierać dane o użytkownikach strony oraz gromadzić informacje dotyczące interakcji ze stroną internetową www.omega.szkola.pl i usługami, w tym: informacje dotyczące logowania zawierające datę oraz dane na temat statystyki oglądalności stron. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie strony, dostosowanie jej do potrzeb oraz utrzymanie kontaktu z użytkownikami.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. Realizacji usług na podstawie zawartej i wykonywanej umowy, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe przez okres 10 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy.
  2. Prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zapisu do szkoły.
  3. Realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz do celów archiwalnych na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe przez okres od dnia zawarcia umowy do odwołania.
  4. Uzyskania dotacji oświatowych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez okres 10 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy.
  5. Marketingowych na podstawie wyrażonej zgody przez okres od dnia wyrażonej zgody do odwołania.

Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków kształcenia, celem takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty edukacyjnej.

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.

LCE „Omega” sp. z o.o. może ujawnić zebrane dane użytkowników Strony w tym ich dane osobowe i adresy IP, jeżeli będzie to wymagane przez prawo.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje:

  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podanie danych w pozostałych celach jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.

Pytania i uwagi związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować do Administratora Ochrony Danych

Kontakt: biuro@omega.szkola.pl lub 41 344 51 71.